Esitlus

Esitlus
Põllumajandus areneb kogu maailmas väga kiiresti. Peaaegu igal aastal saavutab inimkond rekordsaagi, et toita ära rekordiline ja iga aastaga aina kasvav inimhulk. Plaani järgi see tendents püsib ja 2050. aastaks kasvab inimeste arv kolmandiku võrra ning ühe inimese kohta haritava maa pindala väheneb enam kui neljandiku võrra ja jääb alla 0,2 ha. Seetõttu püütakse juba haritavast maast saada võimalikult palju saaki, mis mõjutab väetiste nõudlust pikaajaliselt positiivses suunas. Praegused toidu- ja söödakultuurtaimede kasvatustehnoloogiad muutuvad aina intensiivsemaks, lootes olemasolevalt pinnalt saada suuremat kvaliteetset saaki. Selleks on kasvatustehnoloogias, sealhulgas taimede väetamises ülimalt oluline täpsus.
Kõikidele on mõistetav, et nii palju kui taim maa seest keemilisi elemente ära kasutab (võtab), nii palju tuleb neid ka pinnasele tagasi anda ehk seda väetada. Ent taim ei omasta juurte kaudu kaugeltki mitte kõiki keemilisi elemente. Samuti ei saa taim kõiki elemente juurte abil kätte, kui on põud. Nende probleemide lahendamiseks kasutatakse vedelväetiseid, mida pihustatakse lehtede kaudu või manustatakse tilgutisüsteemide abil.
Parimate agronoomiatulemuste saavutamiseks on põhimõtteliselt kaks võimalikku teed: kasutada GMO-seemneid või kasutada täpset maaharimist, rakendades uusi tehnoloogiaid nii väetamise ja taimekaitse vallas kui ka pinnase töötlemises. Euroopa Liit on valinud teise tee. Arvatakse, et keskkonnasäästlik põllumajandus aitab vältida puisteväetiste suuri kasutusnorme ning taimekaitsevahendite hulka ja norme vähendatakse. Nõnda hakatakse riikides, kus põlluharimine ei ole veel piisavalt intensiivne, edendama moodsaid väetamistehnoloogiaid.
Globaalne ja intensiivne konkurents kõikidel valitud (vedel- ja suspensioonväetiste) turgudel, põllumajandussektori tarbija/maaharija välja arenenud nõudlus (iseäranis täiendava väetamise järele) ja nõudlikkus, tarbija kiiresti muutuv ostumudel tänu põllumajandusturgudele ilmuvatele uutele tehnoloogiatele ja rahastusvõimalustele, pidevalt rangemaks muutuvad kvaliteedistandardid (suurem saak hektari kohta), konkurents (mitte üksnes kvaliteedi arvelt) ning tehnoloogia mõju kõikidele tootegruppidele on ettevõttele loonud kõik eeldused, et täita veel hõivamata eriotstarbeliste mikroelementväetiste tootmisnišš. Moodsatel ja uudsetel spetsialiseeritud väetistel on teistsugune kontseptsioon – väetiste eriotstarbeline ja madala normiga kasutus (s.o säästev põllupidamine). See konkureerib edukalt turul juba olemasolevate väetistega. Nii saab ettevõte konkurentsieelise turul juba tegutsevate mängijate ees. Ettevõtte agronoomid ja keemikud loovad aktiivselt uusi täiustatud väetisekompositsioone ja -valemeid, et pakkuda klientidele maksimaalset kasu. Nõnda teenib ettevõte välja klientide lojaalsuse, mis tagab ettevõtte eduka tegevuse pikaks ajaks.
Üks tähtsamaid aspekte, millele vedelväetiste Ikar tootja oma tegevuses keskendub, on teeninduse kvaliteet. Sellele muutujale ja tolle analüüsile pööratakse erilist tähelepanu. Turuosaliste, ka meie edasimüüjate ostuotsus põhineb kasumlikkusel, produktiivsusel ja kulude kokkuhoiul, seepärast, tahtes mõjutada edasimüüjat ja edasimüüjal omakorda põllumeest, rakendame teeninduskvaliteedi tehnilisi meetmeid:
- Tutvustame edasimüüjate kaudu ülikoolides ja eesrindlikes taludes tehtud tooteuuringute baasil täiendavaks väetamiseks ette nähtud toodete väärtust;
- Kvaliteetne reklaammaterjal ja kogu omavahel kooskõlastatud tugikampaania, pidades silmas, et üldise teeninduskvaliteedi hindamistulemust mõjutab ka teeninduse funktsionaalne kvaliteet. Funktsionaalsesse aspekti, mis hõlmab teenindusviisi, kuuluvad kommunikatsioon edasimüüjaga, õigeaegne agronoomianõustamine, väetiste tarne, haldamine ja müük. Ettevõtte turundustegevus on orienteeritud olemasolevate edasimüüjate lojaalsuse säilitamisele ja tulevaste lojaalsuse kujundamisele.
- Ärisuhete hoidmiseks ja täiustamiseks pühendame edasimüüjale alati tähelepanu, osaledes temaga ühistel konverentsidel, messidel, seminaridel, välipäevadel ja tooteefektiivsuse kontrollimiseks mõeldud tooteuuringutel. Koostöösse annavad panuse kõikide riikide täiendväetamise ala tugevaimad agronoomid. Peale selle rõõmustame olemasolevaid ja tulevasi edasimüüjaid ärikingitustega ning ergutame muudel viisidel. Tugevate ja pidevalt arendatavate ärisuhete alus on nii praegu kui ka tulevikus asjatundlikkus ja mõlemapoolne abivalmidus ühiste uute äriprojektide loomisel, samuti vastastikune usaldus ja infovoogude kindel juhtimine.

Ajalugu
Ettevõte teeb 2013. aastast koos Suurbritannia R&D laboriuuringute ettevõttega Green Polimers teadusuuringuid, mille eesmärk on analüüsida konkureerivate väetiste koostist, seda täiustada ja töötada välja Ikari väetiste tootmistehnoloogia Praeguseks on välja töötatud 30 väetist, valmistatud proovitooted, need sertifitseeritud ning toimetatud edasimüüjatele ja lõpptarbijatele. Saadud kaubandus- ja arendustegevuse kogemuse ning tagasiside põhjal edasimüüjatelt investeerib ettevõte arenduse lõpptoodetesse.
Koostöös Suurbritannia R&D laboriuuringute ettevõttega Green Polimers loodavad ja Ikarai tehases toodetavad Ikari väetised annavad turul olevate konkureerivate tootjate ees suure edumaa, sest need võimaldavad väga paindlikult kohanduda igaühe, ka kõige väiksema tarbija vajadustega ning maksimeerida saagi kogust ja kvaliteeti. Ettevõte kavatseb toota lisaväärtusega vedelväetiseid. Lisaväärtusega tooted: nakkujad ja jaoturid, erinevad biostimulaatorid, pH regulaatorid, mitmesugused bakterid, pinnase parendamis-/sidumistooted, kasvuregulaatorid, polüsahhariidid, vitamiinid, fütohormoonid (aminohapped), seenhaiguste- ja putukatõrje toimega toorained, ränitooted ja lõhnaained. Nõnda kasutavad põllumehed vähem pestitsiide, sest meie ettevõtte tooteid kasutatakse mitte üksnes taimede väetamise, vaid ka võimalike haiguste ja/või kahjurite ennetamise jaoks.

Eesmärgid
Kohanduda turuga, sest säästva põllumajanduse nõuded muutuvad taimede väetamise (väetiste koguse ja kvaliteedi) suhtes aina karmimaks.
Toota väetiseid uusimate tendentside järgi. Maailma tendentsid on suunatud säästva põllupidamise väetamisele ja kasvatustehnoloogiatele.
Kasutada olemasolevaid sidemeid ja suhteid Euroopa, Aasia, Aafrika, Ladina-Ameerika ja Kaug-Ida põllumajandusülikoolide ja edasimüüjatega.
Saada juhtivaks tootjaks ja suurendada sihtturgudel märkimisväärselt oma turuosa.
Lisada väetiste koostisesse lisandväärtusega aineid, s.o pakkuda põlluharijatele ettevõtte oskusteabe varal ebatraditsioonilisi lahendusi.
Meil on kavas arendada tootmist ja laiendada tootevalikut, mida iseloomustaksid kvaliteetne tooraine, säästlik ressursikasutus ja jäätmetekke ennetus. Niisiis, laboris on kavas luua lisandväärtusega vedel- ja suspensioonväetiseid.

Meie tooted
Vedelväetised Ikar kujutavad endast taimedele vajalike toitainete kontsentreeritud lahuseid. Tootmiseks kasutatakse üksnes parima sordi toorainet, tänu millele saadakse suure kontsentratsiooniga väetised. Nõnda kultiveerib ettevõte säästva põlluharimise kontseptsioonile vastavaid väetiseid (s.t väetiste väikesed kasutusnormid, kuid õigeaegne ja sihtotstarbeline kasutus). Tootma hakatakse suure kontsentratsiooniga väetiseid, tänu millele kasutatakse vähem pakendeid – nii vähendatakse keskkonnasaastet, kahandatakse transpordikulusid ja ladustamispindu, mis mõjutab otseselt energiaressursside säästmist. Ülikvaliteetse tooraine kasutamine aitab vältida taimede fütotoksilisust.
Vedelväetise eelised tarbijale:
1. Taim omastab toimeained kiiresti.
2. Suur kontsentratsioon, seega väiksemad transpordi- ja laopinnakulud.Väike kasutusnorm. Taimede fütotoksilisuse väiksem oht.
3. Ikari tehas tagab väetise kvaliteedi.
4. Põllumees ei pea väetist täiendavalt ette valmistama, mis võimaldab säästa aega ning tehnilist ja inimressurssi.
5. Vastab ELi uute normatiivide järgi säästva põlluharimise kontseptsioonile.
6. Erinevalt põllumehe lahustatud lahustuvväetistest ei ummista vedelväetis kastesüsteemide pihusteid (see on eriti aktuaalne väetise lõpptarbijale ehk põllumehele).
7. Väetisel on eriti suur eelis põuasel perioodil, sest puisteväetis ei lahustu siis hästi.
8. Taimedel on teatud kasvustaadiumid, mil nad ei toitu enam juurte kaudu (nt põua ajal), neil on vajaka teatud elementidest, mida pinnases õigel ajal ei ole ja puisteväetisega väetada ei saa (nt taimed on juba suureks kasvanud). Sellisel juhul on vaid üks võimalus taime toita – väetada seda vedelväetisega lehtede kaudu.
9. Suurem valik kui puisteväetistel – Ikari vedelväetiseid võib segada ja kasutada taimekaitsevahenditega.
10. Ikari vedelväetis hakkab mõju avaldama kohe, mitte nagu puisteväetis, mis ei toimi (lahustu) kohe. Ja vastupidi – kui puisteväetis lahustub, hakkab see kohe suures normis toimima. See aga soodustab pinnase ja vee nitraadinormide suurenemist ning taimede fütotoksilisust.
11. Ikari vedelväetis on majanduslikult kasulikum kui puisteväetised – ehkki need on tinglikult odavad, ei ole puisteväetised majanduslikult kasulikud, sest ebatäpse kasutamise tõttu ei saavutata maksimaalset efekti. See on teadlaste poolt tõestust leidnud, sellepärast õhutab EL säästvat põllupidamist, vähendab puisteväetiste kasutusnorme ja propageerib väetise sihtotstarbekamat kasutust.
12. Kui põllumees rendib haritava maa lühikeseks ajaks (nt 1–2 aastaks), ei tasu tal maasse investeerida, s.t puisteväetisega väetada. Vedelväetis on sihtotstarbeliselt suunatud taime hetkevajadustele. See on peaaegu ainus õige lahendus, mis võimaldab saagi vajaliku koguse ja kvaliteedi saavutada ilma pikaajalise investeeringuta, s.t mitte ostes maapinnale puistatavaid väetiseid.
13. Puisteväetisega väetab põllumees tavaliselt kevadel kaks korda ja sügisel ühe korra, püüdes sellega ära kasutada kogu hooaja väetamisnormi. Taimekaitsevahenditega pihustab põllumees oma taimi kevadel ja suvel 4–5 korda ning sügisel 1–2 korda. Sellisel viisil on aga põllumehel võimalus kasutada samaaegselt eriotstarbelist väetist, mis korrigeerib taime igas kasvustaadiumis selle toitedefitsiiti ja lisandväärtusega tooted rahuldavad taime muid vajadusi.