About Us

Prezentācija

Lauksaimniecība ļoti strauji attīstās visā pasaulē. Gandrīz katru gadu cilvēce sasniedz jaunu ražas rekordu, lai pabarotu rekordlielu un ar katru gadu aizvien pieaugošu cilvēku skaitu. Paredzams, ka šī tendence saglabāsies un cilvēku skaits līdz 2050. gadam pieaugs par trešdaļu, bet aramzemes platība uz vienu cilvēku samazināsies vairāk nekā par ceturtdaļu un būs mazāka par 0,2 ha. Tāpēc tiks veltīti maksimāli pūliņi, lai no jau apstrādājamām zemēm iegūtu pēc iespējas vairāk produkcijas. Tas pozitīvi ietekmēs pieprasījumu pēc mēslošanas līdzekļiem ilgtermiņā. Tāpēc šobrīd pārtikas un lopbarības kultūrām paredzēto augu audzēšanas tehnoloģijas kļūs vēl intensīvākas, mērķis – no esošajām platībām iegūt lielāku un kvalitatīvu ražu. Šī mērķa sasniegšanai sevišķi nepieciešama precizitāte audzēšanas tehnoloģijās, tajā skaitā arī augu mēslošanā.
Visiem ir saprotams, ka cik daudz ķīmisko elementu augs no zemes patērē (paņem), tik daudz tie zemei ir jāatdod, proti, tā ir jāmēslo. Taču ne visus ķīmiskos elementus augs uzņem ar sakņu palīdzību, arī ne visus elementus augs var uzņemt ar sakņu palīdzību sausuma laikā. Šo vajadzību risināšanai tiek izmantoti šķidrie mēslošanas līdzekļi, ko smidzina uz lapām vai padod ar pilināšanas sistēmām.
Lai sasniegtu pēc iespējas labākus agronomiskos rezultātus, ir divi ceļi, proti, jāizmanto ĢMO sēklas vai jāizmanto precīzās lauksaimniecības metodes, kurās tiek izmantotas jaunas tehnoloģijas gan mēslošanas, gan augu aizsardzības jomā, gan arī augsnes apstrādē. Eiropas Savienība ir izvēlējusies otro ceļu. Tiek uzskatīts, ka ar ilgtspējīgas lauksaimniecības palīdzību varēs izvairīties no lielām beramo mēslošanas līdzekļu devas, tiks samazināti augu aizsardzības līdzekļi un to devas. Šādā veidā tajās valstīs, kurās lauksaimniecība vēl nav pietiekami intensīva, tiks veicināta moderno mēslošanas tehnoloģiju izmantošana. 
Globāla un intensīva konkurence visos izvēlētajos tirgos (šķidro, suspensijas tipa mēslošanas līdzekļu), modernās lauksaimniecības nozares vajadzības (īpaši pēc papildu mēslošanas līdzekļiem) un prasīgie patērētāji – lauksaimnieki, patērētāju iepirkumu modelis lauksaimniecības tirgos, kas ātri mainās jauno tehnoloģiju un finansēšanas iespēju dēļ, pastāvīgi augošie kvalitātes standarti (lielāka raža no hektāra), konkurence (ne tikai uz kvalitātes rēķina), tehnoloģiju ietekme uz visu preču grupām – tas viss radīja uzņēmumam priekšnoteikumus, lai atklātu vēl neaizpildītu specializēto mikroelementu mēslošanas līdzekļu ražošanas nišu. Modernie un inovatīvie specializētie mēslošanas līdzekļi, kuriem ir citāda koncepcija, kas vērsta uz precīzām un zemām mēslošanas līdzekļu lietošanas devām (proti, uz ilgtspējīgu lauksaimniecību), varēs veiksmīgi konkurēt ar tirgū jau esošajiem mēslošanas līdzekļiem. Tas ļaus uzņēmumam iegūt konkurences priekšrocību pār tirgū jau esošajiem spēlētājiem. Uzņēmuma agronomi un ķīmiķi intensīvi rada jaunas, pilnveidotas mēslošanas līdzekļu kompozīcijas un formulas, lai nodrošinātu klientiem maksimālu labumu. Tas ļaus uzņēmumam iegūt klientu lojalitāti un līdz ar to nodrošinās panākumus ilgtermiņā.
Viens no svarīgākajiem faktoriem, uz ko orientējas šķidro mēslošanas līdzekļu Ikar ražotājs savā darbībā, – apkalpošanas kvalitāte. Šim aspektam un tā novērtējumam tiek veltīta īpaša uzmanība. Tirgus dalībnieku, arī mūsu izplatītāju, iepirkumu lēmums balstās peļņā, produktivitātē un izmaksu taupīšanā. Tāpēc, lai ietekmētu izplatītāju, tālāk izplatītājs – lauksaimnieku, izmantosim tehniskās apkalpošanas kvalitātes līdzekļus:
- iepazīstināsim ar papildu mēslošanai paredzēto mēslošanas līdzekļu vērtību, ņemot talkā universitātēs un modernajās saimniecībās, iesaistoties izplatītājiem, veiktos produktu pētījumus;
- labas kvalitātes reklāmas materiāli un visa savstarpēji saistītā atbalsta kampaņa, neaizmirstot, ka vispārējās apkalpošanas kvalitātes vērtēšanas rezultātam svarīga ir funkcionālā apkalpošanas kvalitāte. Funkcionālais aspekts ietvers apkalpošanas veidu: komunikāciju ar izplatītājiem, savlaicīgas agronomiskās konsultācijas, mēslošanas līdzekļu piegādi, administrēšanu, pārdošanu. Uzņēmuma mārketinga darbība tiks orientēta uz esošo izplatītāju lojalitātes saglabāšanu un nākamo izplatītāju lojalitātes radīšanu;
- biznesa attiecību uzturēšanai un pilnveidošanai veltīsim pastāvīgu uzmanību izplatītājam, kopā ar to piedaloties kopīgās konferencēs, izstādēs un semināros, lauku dienās, veicot kopīgus produktu efektivitātes pārbaudei veltītu izmēģinājumus; komunicējot tiks piesaistīta mēslošanas jomā spēcīgāko agronomu komanda, tāpat pasniegsim biznesa dāvanas u. c. veidos veicināsim esošos un nākamos izplatītājus. Spēcīgām un pastāvīgi attīstāmām biznesa attiecībām raksturīga (nepārtraukti) profesionalitāte, abpusēja palīdzība, gatavojot kopīgus biznesa un jaunu produktu radīšanas projektus, savstarpēja uzticība, uzticamas informācijas pārvaldīšana.

Vēsture
Uzņēmums kopā ar Lielbritānijas R&D laboratorisko pētījumu uzņēmumu "Green Polimers" kopš 2013. gada īsteno zinātniski pētniecisko darbību, lai izpētītu konkurējošo mēslošanas līdzekļu sastāvu, to pilnveidotu un izstrādātu Ikar mēslošanas līdzekļu ražošanas tehnoloģiju. Šobrīd ir izstrādāti 30 mēslošanas līdzekļi, tika izgatavoti izmēģināšanas paraugi, sertificēti un nodoti izplatītājiem un gala patērētājiem. Pateicoties tirdzniecības un attīstības aktivitātēm, sabiedrība ieguva atgriezenisko saiti no izplatītājiem, un tas mudina investēt gala produktu attīstībā.
Ikar mēslošanas līdzekļi radīti, sadarbojoties ar Lielbritānijas R&D laboratorisko pētījumu uzņēmumu "Green Polimers" un tiek ražoti Ikarai rūpnīcā. Šie produkti nodrošinās lielākas priekšrocības salīdzinājumā ar tirgū esošajiem konkurējošajiem produktiem/uzņēmumiem, jo varēs ļoti elastīgi piemēroties katra, pat mazākā patērētāja, vajadzībām, maksimizēt ražas daudzumu un kvalitāti. Uzņēmums plāno ražot šķidros mēslošanas līdzekļus ar pievienoto vērtību. Pievienotās vērtības produkti: pielipšanu un izkliedēšanos veicinošas vielas, dažādi biostimulatori, pH regulatori, dažādas baktērijas, augsnes uzlabošanas/sasaistes produkti, augu regulatori, polisaharīdi, vitamīni, fitohormoni (aminoskābes), izejviela ar fungicīdu un insekticīdu efektu, silīcija produkti, aromātvielas. Rezultātā lauksaimnieki mazāk izmantos pesticīdus, jo, izmantojot mūsu uzņēmuma ražotos produktus, tie tiks izmantoti ne tikai mēslošanai, bet arī kā preventīvs līdzeklis pret iespējamām slimībām un/vai kaitēkļiem. 

Mērķi
Pielāgoties tirgum, jo arvien stingrākas kļūst lauksaimniecības prasības attiecībā uz augu mēslošanu: līdzekļu daudzumu, kvalitāti.
Ražot mēslošanas līdzekļus atbilstoši jaunākajām tendencēm: pasaules tendences ir orientētas uz "ilgstspējīgu lauksaimniecību" attiecībā uz mēslošanas un audzēšanas tehnoloģijām.
Izmantot esošos sakarus un attiecības ar lauksaimniecības universitātēm un izplatītājiem Eiropā, Āzijā, Āfrikā, Latīņamerikā, Tuvajos Austrumos.
Kļūt par ražošanas līderi arī mērķa tirgos – ievērojami palielināt tirgus daļu.
Pievienot mēslošanas līdzekļu sastāvam piedevas, kas rada pievienoto vērtību, proti, iespēja piedāvāt lauksaimniekiem netradicionālus risinājumus, tos saglabājot par uzņēmuma know-how.
Tiek plānots attīstīt ražošanu un produktu sortimentu, kas izceltos ar augstākās kvalitātes izejvielām, resursu taupīšanu un atkritumu rašanās novēršanu. Tā rezultātā laboratorijā tiek plānots radīt šķidros un suspensijas mēslošanas līdzekļus ar pievienoto vērtību.

Mūsu produkti
Ikar šķidrie mēslošanas līdzekļi – koncentrēti augiem nepieciešamo barības vielu šķidumi. Ražošanai tiks izmantotas tikai augstākās kvalitātes izejvielas, rezultātā tiks sasniegtas augstas mēslošanas līdzekļu koncentrācijas. Līdz ar to sabiedrība rūpēsies par ilgtspējīgas lauksaimniecības koncepcijai atbilstošiem mēslošanas līdzekļiem (proti, mazas mēslošanas līdzekļu lietošanas devas, taču savlaicīgi un mērķtiecīgi izmantotas). Tiks ražoti augstas koncentrācijas mēslošanas līdzekļi, tāpēc tiks izmantots mazāk iepakojuma – tādā veidā tiks samazināts apkārtējās vides piesārņojums, samazināsies arī transportēšanas izmaksas, uzglabāšanai nepieciešamās platības, un tas tiešā veidā ietekmēs enerģijas resursu taupīšanu. Pateicoties augstas kvalitātes izejvielu izmantošanai, tiks novērsts augu fitotoksiskums.
Šķidro mēslošanas līdzekļu priekšrocības:
1. Augs var ātri uzņemt aktīvās vielas.
2. Augsta koncentrācija – mazākas transporta un uzglabāšanai nepieciešamo platību izmaksas. Mazākas lietošanas devas. Mazāks augu fitotoksiskuma risks.
3. Mēslošanas līdzekļu kvalitāte tiek nodrošināta Ikar rūpnīcā.
4. Nav nepieciešama nekāda papildu mēslošanas līdzekļu sagatavošana pie lauksaimnieka – šādi tiek taupīts laiks, cilvēkresursi un tehniskie resursi.
5. Atbilst ilgtspējīgas lauksaimniecības koncepcijai saskaņā ar jaunajiem ES normatīviem.
6. Salīdzinot ar pie lauksaimnieka uz vietas šķīdināmiem mēslošanas līdzekļiem, šķidrie mēslošanas līdzekļi nenosprosto laistīšanas sistēmas sprauslas (tas ir īpaši aktuāli mēslošanas līdzekļu gala lietotājiem – lauksaimniekiem).
7. Mēslošanas līdzekļiem ir īpaša priekšrocības sausajā periodā – jo beramais mēslojums minētajā periodā nevar izšķīst.
8. Augs sasniedz noteiktas augšanas stadijas, kad tas vairs neuzņem barības vielas caur saknēm (piemēram, sausuma gadījumā), pietrūkst kādi elementi, kuri nav augsnē nepieciešamajā laikā, un nav iespējas mēslot ar beramo mēslojumu (piemēram, augi jau ir uzauguši). Šādā gadījumā pastāv tikai viena iespēja, kā pabarot augu, – to mēslot ar šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem caur lapām.
9. Lielāka izvēle, salīdzinot ar beramajiem mēslošanas līdzekļiem – Ikar šķidros mēslošanas līdzekļus var maisīt un lietot kopā ar augu aizsardzības produktiem.
10. Ikar šķidrie mēslošanas līdzekļi darbojas uzreiz, ne tā kā beramie mēslošanas līdzekļi, kuri nedarbojas uzreiz (neizšķīst). Un otrādi, ja beramie mēslošanas līdzekļi izšķīst, tie uzreiz sāk darboties lielā devā. Tas palielina nitrātu daudzumu augsnē un ūdenī, veicina augu fitotoksiskumu.
11. Ikar šķidros mēslošanas līdzekļus lietot ir ekonomiski izdevīgāk nekā beramos mēslošanas līdzekļus, kas ir relatīvi lēti, taču ekonomiski neizdevīgi, jo neprecīzas lietošanas dēļ netiek panākts maksimālais efekts. To ir pierādījuši zinātnieki. Tāpēc ES veicina ilgstspējīgu lauksaimniecību – jāsamazina beramo mēslošanas līdzekļu lietošanas devas, jāveicina mērķtiecīgāka to lietošana.
12. Lauksaimniekam, kurš nomā lauksaimniecības zemi īstermiņā (piemēram, uz 1–2 gadiem), nav vērts investēt augsnē, proti, mēslot ar beramajiem mēslošanas līdzekļiem. Šķidrie mēslošanas līdzekļi ir mērķēti uz attiecīgajā brīdī esošajām auga vajadzībām – tas ir gandrīz vienīgais veids, kā, neinvestējot ilgtermiņā, proti, nepērkot mēslošanas līdzekļus, kas paredzēti bārstīšanai uz augsnes, sasniegt nepieciešamo ražas daudzumu un kvalitāti.
13. Lauksaimnieki parasti beramos mēslošanas līdzekļus izmanto divas reizes mēslošanai pavasarī un vienu reizi rudenī un tādā veidā cenšas sasniegt visas sezonas auga mēslošanas normu. Tostarp smidzināšanu kopā ar augu aizsardzības līdzekļiem lauksaimnieks veic 4–5 reizes pavasarī–vasarā un 1–2 reizes rudenī. Šādi lauksaimniekam ir iespēja vienlaicīgi izmantot specializētus mēslošanas līdzekļus, kas katrā auga stadijā koriģēs tā uztura trūkumus, un esošie pievienotās vērtības produkti pildīs citas auga vajadzībām atbilstošās funkcijas.