IKAR Bora

  • IKAR Bora

Share

Sastāvs
Slāpeklis (N) 4% [55 g/l]
Bors (B) 12% [170 g/l]
Molibdēns (Mo) 0,5% [7g/l]
Cobalt (Co) 0,0002% [2ppm]
IKAR formula power* 2% [28 g/l]
pH (1:10) 8,0-8,5
Density 1,4-1,45 g/ml